中国世界语学院 -- 中国世界语教学网 - 语言杂谈
       欢迎新学员 逸凡 加入本学院!
    设为首页    加入收藏    用户中心       
欢迎新学员 逸凡 ,加入本学院!
设为首页加入收藏联系我们
    2019年07月16日 星期二      您现在位于: 首 页 → 学院新闻
用户名:

密   码:
  
取回密码

Bonvenon!
★ 中国唯一的职业世界语教育机构 -- 中国世界语学院:教学网站已正式启用,世界语教学与辅导工作业亦展开。热忱欢迎参加世界语学习,参与世界语活动。 ★ Ĉina Instituto de Esperanto estas unusola profesie eduka institucio por la instruado de Esperanto ĝis nuntempo en Ĉinio. Por tiuj, kiuj interesiĝas pri la lernado de Esperanto la instrua retpaĝaro (www.ciesp.cn) sub ĈIE jam funkcias kaj ĉiutempe donas la helpon al ili en la lernado. Bonvenon al la lernado kaj aranĝoj de Esperanto ĉe ĈIE!
发布时间:2007-09-08
世界语广播在线
世界语电视频道
世界语视频在线
 世界语字母输入点击下载
 RealPlayer 点击下载
 MediaPlayer点击下载
Bonvenon!
2010-01-07 14:21:30  中国世界语学院 -- 中国世界语教学网  出处:
语言不平等
经济景象
 
 

作者Áron Lukács
 
顾问: Gergely Kovács博士
现代商贸学院
匈牙利  Tatabánya
2007
 
 
 
 
概述
导言
一、学习语言的费用
    1、学习语言的直接费用
    2、学习语言的不二费用
二、沟通不畅导致的资讯损失费用
三、社会和经济生活的附加费用
四、不能把沟通语言讲得如同母语一样的人之劣势
五、因语言的不平等,欧盟成员国之英国的竞争优势
    1、学习语言的直接费用
    2、学习语言的不二费用
    3、其它因素产生的费用
    4、概括
六、缓解问题的建议
参考书目
 
 
 
 
      欧盟及成员国的行动自身所要做的是“尊重在市场经济中的竞争是自由的原则”(见“欧共体条约第4条”条文)。
      在使用语言的领域里,本篇论文描述了欧盟的这个基本原则的实践应用。
      本篇论文的结论是:在目前的情形下,欧盟的语言使用使市场走了样并严重地妨碍了经济中的自由竞争。短期内,这有利于一些欧盟成员国的公民和企业,但却不利于其它成员国的大多数公民和企业。长此以往,这会对全欧盟的更为有效的经济发展造成障碍。
      欧盟范围内语言学习的费用一年大约为600亿欧元。这笔数目不包括为了学习语言到其它国家旅行和居留的费用。单是对于到英国去学习的人来说,一年的费用就达约130亿欧元。如果考虑到为学习语言所花费的时间和把这段时间折合成金钱(基于欧盟的平均工作报酬),一年为此所花的费用为2 100亿欧元。
      书面和口头翻译的费用是低得多,但不可忽略的是:一年也大约有60亿欧元。更多的因素是可纳入的,但它们很难量化。例如由于语言问题所带来的资讯损失和在经济合作中不使用指定语言的参与者所经历的困难就属于这些因素。根据粗略的评估,这些因素的费用一年超过700亿欧元。
      这样,一年所要支出的总费用大约在3 500亿欧元,这超过欧盟(按2005年)国内生产总值的3%。
然而,最重要的问题似乎不在于这笔数目本身,而在于这笔数目的分配。尤其是英国,它由此获得了极大的利润,而其它大多数的国家却损失了钱财。根据本项研究的评估,由于语言的不平等,欧盟其它成员国的所有公民每年要向英国支付大约900欧元的费用。这个过程持续多年,所以这笔数目在累积。假设20年的时段、年10%的利息,这笔数目达到人均约55 000欧元。
 
 
 
 
      本篇论文在研究,根据何种程度,欧盟当前的语言局面是符合市场经济的原则和市场公平竞争的要求的。
      欧共体条约(以下简称‘条约’)宣称1
      “第4条:
      1、为了执行第二条所提到的目的,根据客观情况和当前条约所规定的时间,成员国和共同体的行动要含有在关于内部市场和关于确定共同目的的成员国经济政策经常性协调的基础上,实现符合开放市场经济条件下竞争自由的原则之经济政策的制定机制(黑体字由作者加注)。
      此外,条约详细规定,为使“开放市场经济条件下竞争自由”成为可能,成员国政府要接受诸多约束。按照这些约束,成员国政府没有权利介入来扭曲市场的竞争或不正当地施惠于一些经济部门、一些企业或整个国家。
      值得做关于个体国家竞争力价值的明晰记录。虽然有几位作者断言,对于整个国家来说竞争力是不可确定的,但是仅就企业或企业界来说,多数其他的作者包括我,对此观点持异议。我认为那些考虑到竞争力也存在于国家层面上的人的看法是对的。比如,以下是经合组织定义的概念:
      “竞争力是指,某个国家在自由市场和不扭曲竞争的条件下提供合乎国际市场需求的商品和服务,并且持续保持和增加居民实际收入的程度。”(2
      另一个值得尊敬的国际机构 – 设在瑞士的“世界经济论坛”定期发布每个国家竞争力的统计报告3)。
      本篇论文着重提到,条约专门顾及到有关缓解成员国之间和地区之间在经济发展方面的差别:
      “第158条:
      为促进欧共体的和谐发展,欧共体要推进和持续自身追求的行动来加强经济和社会的融合。欧共体尤其要减少各地区发展水平之间的不平等和依然落后的地区或岛屿,包括农村区域。”
      注意到上述欧盟的准则,有必要研究,沟通不畅以何种程度影响着欧盟成员国的竞争力,成员国以何种程度在扭曲市场,以及成员国如何使某些国家的经济受益并其它国家的受损。如果由沟通不畅导致的劣势是无意义的,就没有必要特意去关注这个效果。(甚至可能在这样的场合中,文化的或其它的因素支持某些改革,但这不是本篇论文的课题)。然而,如果沟通不畅意味着扭曲市场,这时必须采取紧急措施来实行条约的规定。

 
一、学习语言的费用
 
学习语言导致费用增加,可以把这些费用分为两大类:
1、学习语言的直接费用
2、学习语言的不二费用
 
1、学习语言的直接费用
 
      在这一章节里,我分析由国家和个人在匈牙利和欧盟为学习外语所支付的一年的费用。
各项研究证明,按平均学习能力计,大约需要2 000个小时以能在高水平的会话中使用语言的程度,或以在职业环境中运用语言的相当高的水平来掌握第一门外语。然而,即使在长时间学习后获得的外语能力仍会低于母语的水平,并且外语学习者也是处于劣势的。这个话题放在不能把沟通语言讲得如同母语一样的人之劣势的章节里再讨论。
      上面所提到的2 000个小时的时间准确地说相当于一个工作年份。掌握第二门外语大致需要不到第一门外语的20%的时间,这就节省了1 600个小时。
      个人直接学习语言的费用(购买教材、练习本等)总的来说是有的,即使国家支付了教学费用,然而相比国家支付的数目,个人的费用相对是低的。
      根据在瑞士做的调查,外语教学的费用占总教育费用的10%。该调查断言,这费用或多或少与其它欧洲国家的相同(费用变化在5% -- 15%之间)4)。
      根据匈牙利统计局的数据5,2005年国家为公众教育的支出达到了11 170亿福林。2008年9月30日,根据匈牙利国家银行网站,1欧元等于243福林。匈牙利统计局的基础数据也包含每人为一年的学习平均支付的花费6)。2005年这笔花费是5 418福林。这笔花费是由净收入(税后)中支出。那么,薪金之外的税款和社会保险的保金也是应该算入的。这些税款和保金平均起来等同于薪金数目。经济较好的人支付了大部分的学习费用(退休者相对付得少些),因此应该至少按1.7(粗略计算,还包括其它因素)乘以5 418福林。那么,2005年个人为支付学习费用平均花费了9 210福林。考虑到1 000万人口,可以推断出,为获得教育全体居民直接付出了1 000亿福林。
      这样,为了教育所花费的总额达到了13 000亿福林。这笔数目的10%等于1 300亿福林。(在个人各项学习的花费中,学习语言所支付的比例显然比政府支付得更大,但是考虑到个人支付的费用相对小于总教育费用,在此就简单点,我们用10%这个数目。)2005年匈牙利的国内生产总值是220 000亿福林,那么,1 300亿福林占总产值的0.6%!
 
    图表1列出了2003年欧盟教育的公共支出的比例和数目(最右一栏的数字是我计算的结果)7)。
 
 
图表1政府关于教学和语言教学的支出
 
来源:2002GFS年鉴数据
 
      2005年8欧盟(25国)国内生产总值是108 170亿欧元,这意味着在这一年里共同体的成员国为学习外语支付了600亿欧元。
      然而,这一切不完全是最大的支出!学习语言的不二费用是更高得多的。但是在指出这之前,我将提及有关直接费用的几个其它元素。
      首先,上述的数目不包含为了学习外语支付到外国的旅行和居留的费用。涉及学习语言按照英国的数据,可以得出以下结论:
      ·每年8亿英镑是购买了与学习英语有关的出版物。
      ·每年70万人去英国学习英语。
      ·2005年,语言学习者在英国直接支付了大约26亿欧元。然而,根据菲利普逊/Phillipson数据9,凭借学习英语,英国每年收入130亿欧元。根据格林/Grin数据10,2004年,这笔数目是150亿欧元,连带利息,共是174亿欧元。这两笔数目之间存在很大的差异,但这些钱发挥着多倍的效果是可能的。这个现象是可观察到的,如投资到公共设施建设中。
 
      概括上述计算的结果,可以粗略评估在欧盟一年学习语言的直接费用的总数超过700亿欧元。
在接下来的部分,我们将检验学习语言的不二费用,并将记下它们和刚提到的直接费用之间的比例。
 
2、学习语言的不二费用
 
      学习语言的不二费用能够通过语言从其它活动或业务中获得利益。
      如果人们考虑到一年的工作时段,我们可以说,那些学外语的人与不学外语的人相比要迟一年工作。这对他们来说意味着不仅是收入的损失,而且意味着对国民经济贡献得少。对国家来说,这也意味着纳税年份的减少。这样,在更长的时间里社会得补贴每一代人的需求。(肯定的是,学会语言有经济上的优势,但这不涉及本篇论文的主题。)
如果按平均净工资(根据匈牙利统计局的数据,2005年是104 000福林)计算,对于每位领薪人来说,一年的损失是12 X 104 000 = 1 248 000福林。再则,国家财政也将丢失税款和社会保险资金,这些大约等于净工资的数目。
      从匈牙利统计局得知,2005年匈牙利劳动者的数量是420万人。工资包括税款和社会保险金的总额对于国民经济是1 248 000 X 4 200 000 = 52 420亿福林。如果平均按40年工龄计算,一年损失总额的1/40,那么就是1 310亿福林(40年中,每年支出总额的四十分之一)。这等于是国内生产总值的0.6%。
      2005年全欧盟(25国),按欧元统计,平均工资是21.2欧元/小时。领薪人的比例占15岁之64岁年龄人口的63.8%。(这后一组年龄人占总人口的67.2%,是3亿880万人,欧盟总人口是4亿5950万。)这意味着全体领薪人的数量是1亿9800万。乘以上面计算的小时单位,按2000小时/年计,其得数是:21.2 X 2000 X 198 000 000 = 83950亿欧元。除以40是2 100亿欧元。这就是一年学习语言的不二费用。等于是学习语言的直接费用的三倍!
      我们要注意,上面刚提到的数字有效于单门外语的学习。当然,当几门外语都在学时,支出随之增多。另一方面,毫无疑问也有大量的人从未学(会)过外语,并且由于这个原因,上述提到的数目实际没这么大。然而,我认为在当今世界必须学外语,并且迟早每人都要走这一步。
      我们还需补充的是,这一系列问题(像费用一样)实质上涉及到母语不是英语的人。天生的英语人在欧盟有极大的优势。我们在后面会详细论述这的。
 
二、语言困扰导致资讯损失的费用
   
      资讯损失是最严重的问题之一,在许多各种场合是被证实的。这尤其不利于那些无法用英语沟通的人。
      翻译是信息传递,在传递过程中部分重要信息丢失了。即使是那些在布鲁塞尔的欧盟机构里工作的经验丰富和训练有素的翻译者也在所难免。我们可以举欧洲理事会召开成员国元首和政府首脑咨询会议和做决议会议的例子。在会上,各国代表用母语发言。即使是在专家工作组座谈会上,与会者常常操着母语。在这种情形下,由于两个原因操英语者有着极大的优势。
      一方面,因为在实践中每位与会者都懂英语,无需翻译他们都能听懂英国代表的发言,而要明白其它国家的发言,他们得听“第三”人的,即翻译者的。经历表明,由于这个原因,对于其他人来说非英国与会者的发言经常是很难听懂的。一些专家得不断地向英语为非母语的专家解释发言者是在说什么(比如,某国领导人的讲演是被翻译为其他与会者的语言)。由这,在辩论中英国人享受着极大的方便,因为他们更容易理解内容,所以他们能够更轻易地强加自己的观点。
      另一方面,在一些欧盟机构,由于大量的方言不可能都直接翻译到所有的语言里。在25种语言的情况下必须有25 X 24 = 600个各样的组合。另外,联盟的一些机构有个规则,按该规则翻译者可以有权仅只对应母语翻译。然而,不可能雇佣那么多的必须服从这个规则的翻译者。即使财政可以雇佣这么多的翻译者及技术上讲能够执行这么多的翻译量,但是仅能就此目的雇佣专业人士,因为在欧洲理事会的所有座谈会(是政府首脑、财政部长、运输部长等座谈会)的场合需要有诸如以匈牙利语为母语把来自欧盟的丹麦语、拉脱维亚语、立陶宛语、爱沙尼亚语、葡萄牙语和其它语言翻译成匈牙利语。
      为避免这个重大问题,首先会议讲话是翻译成中介语 – 几乎总是译成英语 –,接着由中介语译成其它语言。双倍的翻译导致多倍的信息丢失。大量实践证明,在口译和笔译中出现众多错误,这些错误在接连的翻译中成倍增长。(著名匈牙利作家和诗人Frigyes Karinthy在自己的冠以Muforditas【诗译】为书名的诙谐作品中巧妙地勾勒了这种现象:他多次把诗歌由匈牙利语翻译到德语,再回译过来:最后,诗歌的意思完全改变了。)
      对于个人、企业和其它机构,这大大增加了费用,如果他们用其它语言而不是英语(或可能不是法语)同欧盟机关打交道。理论上用任何成员国的官方语言与欧盟机关打交道是可许的。然而在实践中,如果某人用其它语言而不是英语或法语给这些机构写信,工作人员通常不明白信里说的是什么,因为他不懂这门语言。这种信函的官方翻译需要大量的时间,行政官通常首先要寻找知晓这门语言的同事以获得信中内容的大致信息。一方面,这在工作上制约了大家 – 这是原因之一,因为各种原因行政官们不希望收到这种信件 –,另一方面,重要信息再次丢失。由这一切得出的连续恶果是:信件寄送人收到的是比如果用英语写的更迟缓的答复。
      资讯丢失不仅发生在这方面。在企业、研究机构等单位之间和内部,多门语言的使用常常阻碍沟通联系。这以多种方式出现:比如有人没有及时给合作人发送适合的信息;在商务谈判、竞争和其它活动中不会某种语言的参与者处于不利地位;那些不会英语的人通常很难弄清楚产业部门主要用英语制定的标准。对于大多数国家的国民经济这一切都需要支出太多的费用。
 
 
三、社会和经济生活的附加费用
   
      在大多数国家,为了能用外语(主要是英语)沟通,各个组织和企业花费着大笔的费用。它们把出版物翻译成英语。它们在自己的网站上也用外语,通常是用英语(有时用英语只发布最重要的信息,但是经常使用双语网站)发布信息。也是为吸引和抓住会多种语言的商人赚更多的钱。
      为口译和笔译支付的数目在欧盟15国大约为50亿欧元11。2004年,随着欧盟的扩大,欧盟的人口增长了19.3%,但是新成员国的国内生产总值仅相当于老成员国的50%。基于这,可以推断市场增长了10%。这样,在欧盟25国,2004年支付笔译和口译的数目达到了55亿欧元12
      就平等分配原则,所有成员国似应按占欧盟人口的比例划分语言沟通的费用。在图形1,可看到英国人口占全欧盟总人口的13%。在图形2,可看到涉及国际语言沟通,该比率是完全不同的,来自欧洲委员会的数据,英语的比例占50%!
Fig. 1 总人口的分布    英国13.1%    其它欧盟国家86.9%
 
Fig. 2 国际沟通中的语言分布    英国语言50%    其它国家语言50%
 
      那么,如果考虑到人口的分布,与英语或来自英语的沟通的费用应该是13%,这就是7亿2 000万欧元。然而,沟通费用目前达到27亿6 000万欧元,这是原本费用的四倍!于是,仅为通过英语来沟通其它成员国支付了额外的大约20亿欧元。
      这种语言垄断给那些操“统治”语言的人带来了额外的利益。该语言的操用者能够提出比操其它语言者更多的服务项目(这些服务是,例如教学、口译、笔译、校订或用该语出版、发行和出口教具等等)。研究英国的出版物和网站,可发现除了英语之外鲜有其它的语言,而在其它国家所有重要的企业或组织都有英语版的宣传材料和网站。
 
 
四、不能把沟通语言讲得如同母语一样的人之劣势
   
      那些不能把沟通语言讲得如同母语一样的人的劣势是多种多样的,并且在倍增效果下是很难评估的。即使有人有很好的职业,但他无法与天生操这种语言的人沟通导致对他不利。
      在国外学习并毕业后有良好前程的的前匈牙利国家助学金领取者对我述说了以下有教诲的经历:
      “在匈牙利,如果我们同天生讲英语的人一起工作,我们就得配合他。如我们单位有为英国同事,他不会讲匈牙利语,由于这原因所有人都得讲英语。不论我们谈什么话题,都要用英语表达。在理论时,英国同事的论述总是比我们用英语这门外语表达得更好。如果我们用匈牙利语理论,其结果往往就会另样了!”
      按照他所说,讲英语如同母语的人惟一的事实就是有更多的优势:
    “我们有英语听力培训,通过它来获得是有关产业部门,产品等信息。所有人无例外地要接受考试。英国人除外,因为他的母语!他常常不知道一些事情,向我们询问。为什么他就不需要考试呢?培训是用英语开展的。。。”
      显然,这不是仅有的涉及一家企业的情况。他的证言另一部分描述了不会英语的工作者的状况。
      “例如在会议上,如果某人英语讲得不好,他就不敢发言,但是如果会话是用匈牙利语,同一个人就能参加讨论了。仅要他在会议上讲匈牙利语,这是不可想象的。”
      值得注意的是,天生讲英语的人比匈牙利人获得更多的薪酬,他们应该在匈牙利更努力地工作,但是他们往往比匈牙利人干的少,并且缺乏工作热情。
      需要提到的是因为学习语言而减少的工作年份所导致的劣势。当他人在学习外语的时候,天生讲英语的人在享用不公的竞争优势之时,利用这个时间在工作或其它方面提高自己。
 
 
五、因语言的不平等,欧盟成员国之英国的竞争优势
 
      众所周知,在欧盟内的国际关系中,英语的使用占据极大的支配地位。在其它成员国,英语作为外语的教学份量在增加,像图表2所显示的,讲英语的年轻人的数量增长甚至比平均人口增长得还快。
 
图表2:按照2000人的各年龄组欧盟国家英语人口比例(百分比)
*包括英国和爱尔兰(来源:Eurobarometre)
 
 
图表32005年,在欧盟所有成员国和候选国三种最常用的外语(来源:Eurobarometre

          

      根据图表3,英语是欧盟国家最常用的语言:占人口的34%。超过德语(12%)和法语(11%)。此外,英语的主导地位在逐年加强13

      图表3显示,外语讲得最少的欧盟成员国和候选国是英国、匈牙利和土耳其。这也证明,英国没有支付太多的费用教授语言,并且英国的公民不是真正地需要学习外语。看来在当前的情况下,英国人是要其它国家的人来学习他们的语言,英语。

 

 
(按由上至下顺序)
卢森堡、马耳他、拉脱维亚、荷兰、立陶宛、斯洛文尼亚、瑞典、丹麦、爱沙尼亚、塞浦路斯、比利时、斯洛伐克、芬兰、德国、捷克、奥地利、欧盟25国、波兰、希腊、法国、爱尔兰、葡萄牙、意大利、西班牙、英国、匈牙利、克罗地亚、塞浦路斯(土耳其共同区)、保加利亚、罗马尼亚、土耳其
图形32005年在欧盟成员国和候选国讲外语人口的比例(来源:Eurobarometre
 
1、学习语言的直接费用
      在欧盟一年的语言学习的直接费用达到700亿欧元。这也包括英国的支出。
然而,英国是不怎么教授外语的国家。只有3%的学校面向全体学生开设各级别的外语课,而且即使在这些学校外语教学每周通常也就20到30分钟。根据调查,全国只有三所学校在语言教学中每周超过50分钟。在英国语言教学的支出根据评估年人均是36欧元14。同法国相比,由于这最低限度的语言教学英国年人均节省100欧元。全年等于节省60亿欧元。在英国语言教学的总支出是21亿6500万欧元,而法国是82亿3500万欧元。如果把这个支出比例同其它成员国相比,可以推断,英国的语言教学支出是最小的。通过这个比例计算,因语言教学其它成员国的劣势损失一年达到700亿欧元。
 
2、学习语言的不二费用
      在欧盟25国,学习语言的不二费用相当于2 100亿欧元。从这笔数目中我们应该减去英国语言学习的费用,因上面提到的无意义的学习费用。
 
3、其它因素产生的费用
      在这一节里,我把在第二章至第四章所描述的现象(沟通不畅导致的资讯损失费用、社会和经济生活的附加费用、不能高水平地发挥沟通语言的人之劣势)再归集一下。计算这些由“其它因素”产生的附加费用所导致的劣势是极其困难的。宏观经济数据依此不可使用,考核出现在个体企业和机构的附加费用应使用“由下向上”的办法,由此我们能够知道在国家范围内的经济上的支出。然而,由于可支配的时间和经费问题对以下研究无法做到广泛的考察。所有因素的费用应该是超过学习费用的,如果我们把这些费用至少看得相同的话,因此我们肯定不会夸大,那就是700亿欧元。
 
4、概括
      总结上面提到的三个重要的因素:我们确定:总费用是700 + 2100 + 700 = 3500亿欧元。英国拥有超出其它欧盟成员国的极大优势。这笔钱等于是欧盟国内生产总值(2005年达到100 187亿欧元)的3.2%。这个数目极大地影响了既是欧盟作为整体的竞争力,又影响了个体成员国的竞争力。所以有必要严肃认真地看待这个问题。
      2005年欧盟有4亿6000万人口,英国人口是6000万。如果不算入英国的人口,欧盟人口是4亿。如果把3500亿欧元分给4亿人,每人得到875欧元。如此,英国一年欠下所有其它成员国公民这个数目。
      如此状况是很令人不安的,因为它很久以来就存在。这种不公的竞争优势的费用始终在累加。这甚至导致多倍的损失:人们也应该把剩余的收入的利息和每代人所丢失掉的时间算入到收入的总损失里去。
 
      (毫无疑问,爱尔兰也是应算入到既得利益者中的。但是,把爱尔兰的状况等同于英国的不是公正的,因为英国征服、制约了爱尔兰,又把英语强加给了它。然而,爱尔兰语依然存在并被广泛使用,保存和支持爱尔兰的文化和传统是非常重要的!)。
 
      在上述计算中,我没有看待这个事实,即扭曲的竞争不仅在英国和其它成员国之间存在,而且存在于全世界。在世界范围内,这使美国首先获利极大,美国应对这种状况负大部分的责任。但是这应该是另外研究的课题,因为现在谈的是欧盟内部因语言的不平等导致的竞争扭曲的大问题。
 
六、缓解问题的建议
 
      像所有社会问题一样,解决的第一步是让公众和决策者意识到这个状况,向他们传送必要的信息和让他们有能力聪明应对这个直到现在依然被忽视的问题。
      另一方面,欧洲委员会应该考查缓解该问题的可能性,并且随之尽快制定决议,因为根据欧洲共同体的条约,欧洲委员会应该保障条约的实际运用。
      “第211
      为肯定共同市场的作用和发展,委员会:
      -- 确保该条约规章的实际运用和相关机构应符合这些规章的活动,
      -- 表达有关涉及该条约事务的建议并拿出意见,如果该条约准确预见到这些,或委员会认为这些是必要的,
      -- 有自己的决策力,并按照在该条约里预见的条件参与欧洲理事会和欧洲议会的决策的形成,
      -- 使用欧洲理事会赋予的权力来实现理事会制定的规章。”
 
      考虑到这些规章,即成的问题是:欧洲委员会何时并如何要求英国支付给所有相关人的本篇论文中描写的由不公竞争优势产生的补偿?

 
参考数目
 
1. Traktato pri la Estigo de la Eŭropaj Komunumoj. (Ties teksto en la oficialaj lingvoj de EU troveblas en la retejo http://europa.eu/abc/treaties/index_cs.htm.)
1、欧洲共同体条约。(欧盟官方语言的条文见网站:http://europa.eu/abc/treaties/indesx cs.htm. )
2. Flexibility and Competitiveness: Labour Market Flexibility,Innovation and Organisational Performance (Flex-Com) Final Report Participants: Project is funded by the European Commission DG Research in the framework of Contract HPSE-CT-2001-0009
2、(略。见上)
3. Global Competitiveness Report. World Economic Forum.
http://www.weforum.org/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm
3、(略。见上)
4. Professor Francois GRIN, L`enseignement des langues etrangeres comme politique publique. Rapport etabli a la demande du Haut Conseil de l`evaluation de l`ecole, Septembre 2005
4、(略。见上)
5. Magyar Statisztikai Evkonyv 2005,KSH,Budapest,2006
5、(略。见上)
6. Haztartasstatisztikai Evkonyv 2005. KSH,Budapest,2006
6、(略。见上)
7. Supplement the 2003 GFS Yearbook,IMF
7、(略。见上)
8. Europe in figures. Eurostat yearbook 2006-07
8、(略。见上)
9. Phillipson,Robert,2003: English-Only Europe? London: Routledge.
9、(略。见上)
10. Professor Francois GRIN, L`enseignement des langues etrangeres comme politique publique.
10、(略。见上)
11. ASSIM,2000: Evaluation de I`incidence economique et sociale du multilinguisme en Europe. Rapport final – Phase 3,Actualisation quantitative.
11、(略。见上)
12. Professor Francois GRIN, L`enseigmement des langus etrangeres comme politique publique. Rapport ebabli a la demande du Haut Conseil de l`evaluation de l`ecole,Septembre 2005 – La datumoj estas kalkulitaj laŭ ASSIM
12、Professor Francois GRIN, L`enseigmement des langus etrangeres comme politique publique. Rapport ebabli a la demande du Haut Conseil de l`evaluation de l`ecole,Septembre 2005 – 数据是按ASSIM计算的
13. Europeans and Languages. Eurobarometer 2005. http://ec.europa.eu/public opinion/archives/ebs/ebs 237.en.pdf.
13、(略。见上)
14. Professor Francois GRIN, L`enseignement des langues etrangeres comme politique publique.
14、(略。见上)
 
 
Dankesprimo
感谢
Krom mia Konsultanto mi esprimas dankon ankaŭ al D-rino Katalin Antalóczy pro ŝiaj valoraj rimarkoj.
除了我的顾问,我还要对Katalin Antaloczy博士因她有价值的提示表示感谢。
 
Mi dankas ankaŭ s-ron Leo De Cooman (Belgio) pro la Esperantigo kaj Esperantistojn el Hungario pro la korektado.
我也要感谢Leo De Cooman先生(比利时)由于他翻译成世界语,以及匈牙利的世界语者们由于他们的校正。
La studo troveblas en pluraj lingvoj en la retejo http://www.ekolingvo.com
本篇论文刊登在多语种的网站http://www.ekolingvo.com
...................................................................................................................
Tradukanto de Ĉina Lingvo: Liu Jianguo
汉语翻译:刘建国  
 
下篇新闻:《汉语世界语大词典》
上篇新闻:甘肃省世界语者黄银宝先生捐赠1000元人民币
学院邮局   网站留言   联系我们   管理   TOP

页面执行时间:<font class=red>156.250</font> 毫秒<font class=gray>(7次)</font><br>
本站当前有 <font class=red>1</font> 人同时在线<br>
<font class=gray>网站制作与技术支持:Cui Jiayou</font>
版权所有:中国世界语学院 -- 中国世界语教学网  http://www.ciesp.cn/
电话:0551-4484370   电子邮件:ciespcn@yahoo.com.cn
Kopirajto (c) 2007-2010 http://www.ciesp.cn Ĉiuj Rajtoj Rezervitaj
皖ICP备07003017号